logo

Jake Hafner's

Restaurant & Tavern

5224 West Taft Road
North Syracuse, NY 13212
(315) 458-5108